Biuro Obsługi Pacjenta z Izbą Przyjęć Planowych

Biuro Obsługi Pacjenta z Izbą Przyjęć Planowych

Rejestracja do poradni

W naszym Szpitalu można zarejestrować się do poradni specjalistycznych w Biurze Obsługi Pacjenta czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 18.00

  • osobiście
  • telefonicznie pod numerem 58 774 94 60 lub 58 77 49 400
  • za pośrednictwem osób trzecich

lub

  • drogą mailową pod adresem: rejestracja@szpital-starogard.pl
  • na stronie internetowej: e-rejestracja

Kto jest uprawniony do otrzymania świadczeń poza kolejnością?

Uprawnienia do korzystania ze  zaświadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością od 1 stycznia 2017 roku posiadają następujące osoby.

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018)

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.  W przypadku, gdy nie jest możliwe udzielenie świadczeń w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

Skierowanie do poradni

Świadczenia w poradniach zakontraktowanych przez NFZ w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 •  ginekologa i położnika
 •  onkologa
 •  psychiatry
 •  dentysty
 •  wenerologa

Skierowania do specjalisty nie okazują:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • kombatanci i osoby represjonowane
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego.

Listy oczekujących

Od 2015 roku pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy. Skierowanie można dostarczyć: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do świadczeniodawcy pocztą.

Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli uprawdopodobni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyższej (powszechnie przyjęte rozumienie siły wyższej: zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia).

Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyczyny niestawienia się w ustalonym terminie.

Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może się wpisać na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń udzielanych bez skierowania oraz świadczeń onkologicznych.

Prosimy o aktualizowanie swoich danych kontaktowych przy rejestracji na udzielenie świadczenia. Podanie aktualnego numeru telefonu pozwala nam na szybki kontakt z Państwem w przypadku konieczności zmiany terminu świadczenia.

W przypadku stwierdzenia, że w momencie dokonywania wpisu na listę oczekujących drogą telefoniczną pacjent nie posiadał skierowania, o czym świadczy późniejsza data jego wystawienia, świadczeniodawca ma obowiązek skreślić świadczeniobiorcę z wcześniejszego wpisu i ponownie wpisać z datą dostarczenia skierowania, co będzie wiązało się z wyznaczeniem nowego terminu udzielenia świadczenia.