Informatyzacja

Projekty unijne

Informatyzacja

Nazwa projektu: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 7. Zdrowie
Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne
Okres realizacji: 01.02.2017-30.09.2018
Beneficjent: Powiat Starogardzki
Wartość projektu: 3 769 962,98 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 562 615,01 zł

O projekcie: 20 marca 2017 roku Powiat Starogardzki podpisał umowę o dofinansowanie projektu, którego przedmiotem  jest wdrożenie rozwiązań informatycznych, które pozwolą na usprawnienie przepływu informacji wewnątrz Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp .z o.o. Udogodnienia obejmą zarządzanie elektroniczną dokumentacją medyczną poprzez zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i wdrożenie kompleksowego systemu teleinformatycznego, który będzie obejmował funkcje wspierające działanie placówki zarówno w zakresie medycznym, jak i administracyjnym. Zaletą systemu będzie bez wątpienia umożliwienie kontaktu pacjenta z placówką za pomocą kanałów zdalnych, w tym Internetu.

W projekcie przewidziano również wdrożenie centralnej wysokowydajnej bazy, która będzie pracować w trybie high-availability (wysokiej dostępności) zapewniającym nieprzerwaną dostępność usług IT oraz farmy serwerów umożliwiających przetwarzanie dużych ilości danych medycznych, w tym zdjęć, zbiorów danych, wyników badań oraz kartotek pacjentów i historii chorób. W wyniku wdrożenia projektu KCZ będzie w pełni wspierać usługi e-zdrowia oraz będzie w stanie sprostać wymaganiom stawianym jednostkom sektora medycznego w zakresie sprawozdawczości i raportowania dot. jednostki na poziomie regionalnym i krajowym.

Aby mieć pewność, że wprowadzony system wykorzystywany będzie w odpowiedni sposób przewiduje się przeszkolenie personelu medycznego i administracyjnego placówki w zakresie obsługi nowych funkcjonalności i modułów systemu  a także – w ramach instrumentu elastyczności – w zakresie kontaktu z pacjentami, ich obsługi zdalnej oraz ochrony danych osobowych (2 bloki szkoleniowe, 110 osób przeszkolonych).

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze Starogardzkiego MOF oraz poprawa efektywności funkcjonowania Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. poprzez wdrożenie interoperacyjnego systemu teleinformatycznego obsługującego wszystkie procesy informatyczne związane z funkcjonowaniem placówki.