Dla Studenta

O nas

Dla Studenta

Informacja dla studenta – wydział lekarski

 

Informacja dla studenta – wydział nauk o zdrowiu

 

Informacja dla studentów zainteresowanych realizacją praktyk/ staży zawodowych z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa  medycznego oraz  zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (KCZ), wymagających opiekuna praktyk, posiadającego zawód pielęgniarki/położnej/ratownika.

 

Warunkiem realizacji praktyki/stażu w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., zwanym dalej KCZ  jest :

 1. Zawarcie stosownego porozumienia pomiędzy KCZ a podmiotem kierującym na kształcenie w zawodach medycznych pielęgniarka, położna, ratownik, lekarz (I rok studiów).
 2. Imienne skierowanie z uczelni/ośrodka kształcenia na praktykę zawodową.
 3. Uzyskanie zgody Naczelnej Pielęgniarki.
 4. Posiadanie wolnego terminu w oddziale/poradni, do którego kierowana jest osoba (limit osób jednoczasowo odbywających praktyki/staże), ustalanego w porozumieniu z Pielęgniarką/ Położną Oddziałową.
 5. Deklaracja uczelni lub posiadanie przez studenta:
  1. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – OC( lub deklaracji uczelni o jej posiadaniu)
  2. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW. Dokument ubezpieczenia powinien obejmować ubezpieczenie od zdarzeń medycznych oraz zobowiązanie ubezpieczyciela do pokrycia kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji praktykanta na krew lub inny materiał potencjalnie zakaźny. W przypadku ekspozycji studenta na materiał potencjalnie zakaźny, KCZ prowadzi procedurę postępowania poekspozycyjnego, a jego koszty pokrywa Uczelnia/Jednostka kierująca. Uczelnia pokrywa w szczególności koszty badań w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej powstałej w wyniku kontaktu z materiałem biologicznym, potencjalnie zakaźnym i ryzykiem zakażenia HIV, HBV, HCV oraz koszty profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego studenta;
 6. Posiadanie przez studenta
 7. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do odbycia praktyki, aktualnego badania profilaktycznego i dla celów sanitarno-epidemiologicznych w ochronie zdrowia;
 8. wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa szczepienia ochronne minimum wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B,
 9. stosownie do programu praktyki i miejsca jej odbywania ubrania roboczego (w przypadku komórek medycznych fartuch) i obuwia robocze, zapewniającego zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa (KCZ nie zapewnia ubioru i obuwia roboczego);
 10. identyfikatora i/lub legitymacji studenta wskazujących w szczególności imię i nazwisko studenta oraz nazwę Uczelni;

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów, wymienionych powyżej, uniemożliwia rozpoczęcie praktyki studenckiej.

 

 1. Zgłoszenie należy przesłać na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki(minimum 2 tygodnie)