Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacja Administratora Danych Osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Możesz się z nami kontaktować:
  1. listownie na adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Dra Józefa Balewskiego 1
  2. przez e-mail: sekretariat@szpital-starogard.pl,
  3. telefonicznie pod numerem: 58 56 230 31, w godzinach od 7:00 do 14:35.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:
  1. listownie na adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Dra Józefa Balewskiego 1,
  2. przez e-mail: iod@szpital-starogard.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia, a także podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu, jak: podmioty współpracujące z Administratorem w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, podmioty serwisujące urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane, podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
 7. Masz prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych. Szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji ww. praw określają przepisy RODO.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jesteś zobowiązany do podania danych, a konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej.
 10. Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ciasteczka

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Serwisu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.