Ochrona danych

Ochrona danych

Informacja Administratora Danych Osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Możesz się z nami kontaktować:
  1. listownie na adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Dra Józefa Balewskiego 1,
  2. przez e-mail: sekretariat@szpital-starogard.pl,
  3. telefonicznie pod numerem: 58 56 230 31, w godzinach od 7: do 14: .
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:
  1. listownie na adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Dra Józefa Balewskiego 1,
  2. przez e-mail: iod@szpital-starogard.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia, a także podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu, jak: podmioty współpracujące z Administratorem w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, podmioty serwisujące urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane, podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
 7. Masz prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych. Szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji ww. praw określają przepisy RODO.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jesteś zobowiązany do podania danych, a konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej.
 10. Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Możesz się z nami kontaktować:
  1. listownie na adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Dra Józefa Balewskiego 1,
  2. przez e-mail: sekretariat@szpital-starogard.pl,
  3. telefonicznie pod numerem: 58 56 230 31, w godzinach od 7 do 14 .
 2. Współadministratorami Twoich danych osobowych są:
  1. Minister Zdrowia,
  2. Wojewoda Pomorski,
  3. dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego,
  4. dysponenci zespołów ratownictwa medycznego.
 3. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:
  1. listownie na adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Dra Józefa Balewskiego 1,
  2. przez e-mail: iod@szpital-starogard.pl.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane w SWD PRM są udostępnione wyspecjalizowanym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów teleinformatycznych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w SWD PRM. Podmioty te nie mogą powierzać przetwarzania danych innym podmiotom ani udostępniać danych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania. Realizacja powyższego uprawnienia może zostać delegowana na współadministratora, o którym mowa w pkt. 2 a) – d). właściwego pod względem posiadanych kompetencji.
 7. W przypadku występowania z żądaniem realizacji prawa dostępu na podstawie art. 15 RODO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, mają Państwo obowiązek podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego dotyczy to żądanie, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.
 8. Nie przetwarzamy państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy państwa danych osobowych do państw trzecich (państw spoza Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów:
  1. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
  4. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – w zakresie danych użytkowników SWD PRM.
 10. Mają państwo prawo wniesienia skargi do organy nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to państwo zrobić, jeżeli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 11. Podanie Państwa danych osobowych i ich przetwarzanie w SWD PRM jest niezbędne do skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.