Co jest dowodem ubezpieczenia?

Strefa pacjenta

Co jest dowodem ubezpieczenia?

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2013 r. systemu e-WUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), każdy pacjent zgłaszający się do naszej placówki w celu udzielenia jakiegokolwiek świadczenia medycznego ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym do ukończenia 18 roku życia – aktualną legitymację szkolną. Jeżeli dziecko nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, rodzic podaje swój numer PESEL.

W przypadku gdyby system e-WUŚ nie potwierdził ubezpieczenia, można podpisać stosowne oświadczenie lub przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest:

 • dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę:
  • raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę + ZUS ZUA lub ZUS ZZA
  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
  • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy
 • dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
  • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne + ZUS ZUA (ZUS ZZA)
 • dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
  • zaświadczenie lub legitymacja wydana i aktualnie potwierdzona przez KRUS;
 • dla emerytów i rencistów:
  • legitymacja emeryta-rencisty
  • aktualne zaświadczenie z ZUS/ KRUS/WBE/ZER
 • dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:
  • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy
 • dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:
  • umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej + potwierdzenie zgłoszenia w ZUS (ZUS ZZA)
 • dla osoby posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
  • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy wydana na określony okres
 • dla osób pobierających zasiłek chorobowy, wypadkowy, rehabilitacyjny, macierzyński:
  • jest zaświadczenie o wypłacaniu zasiłku lub dokument potwierdzający wypłatę świadczenia pieniężnego
 • dla osób przebywających na ciągłym zwolnieniu lekarskim:
  • jest zaświadczenie z ZUS/KRUS informujące o ciągłości zwolnienia
 • dla osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty:
  • jest zaświadczenie z ZUS/KRUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty
 • dla członka rodziny ubezpieczonego:
  • dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny, np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCNA (ZCZA)
  • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę
  • zaświadczenie wydane przez ZUS o zgłoszeniu członków rodziny
 • dla osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:
  • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP)
  • certyfikat
  • karta EKUZ.

Dodatkowo dla uczniów i studentów (pomiędzy 18 a 26 r. ż.) niezbędna jest legitymacja szkolna lub studencka.