Karta Praw i Obowiązków Pacjenta

Strefa pacjenta

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta

Prawa Pacjenta

(opracowana na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

Przedstawiamy najistotniejsze informacje o przysługujących Tobie prawach pacjenta. Mamy nadzieję, że wiele rzeczy stanie się dla Ciebie bardziej zrozumiałych i dzięki temu pobyt w naszym szpitalu będzie przebiegał sprawniej, tak by móc zapewnić Tobie poczucie bezpieczeństwa i co najważniejsze prawidłowy przebieg leczenia.

Pamiętaj, że masz prawo do:

1. Świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną

W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń, masz prawo do jasnej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych  świadczeń. Masz prawo żądać, aby lekarz udzielający Ci świadczeń zdrowotnych zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Powyższe dotyczy również zawodu pielęgniarki i położnej.

2. Informacji o swoim stanie zdrowia

Możesz wymagać od lekarza, aby udzielił Ci informacji w sposób zrozumiały. Masz prawo zadawać dodatkowe pytania. Jeżeli nie chcesz być informowany o swojej sytuacji zdrowotnej, masz prawo z tych informacji zrezygnować. Masz prawo upoważnić Szpital do poinformowania osób bliskich lub wskazanych instytucji  o nagłym pogorszeniu Twojego stanu zdrowia lub o natychmiastowej konieczności przetransportowania do innego świadczeniodawcy. Pacjent może udzielić upoważnienia już w chwili przyjęcia do Szpitala lub w trakcie pobytu. Szpital jest zobowiązany wypełnić wolę pacjenta.

3. Zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

Każde niekorzystne i niezamierzone działania produktu leczniczego możesz zgłosić:

 • osobie wykonującej zawód medyczny (np. lekarzowi, pielęgniarce, farmaceucie)
 • Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Biobójczych
 • podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

Wszelkie informacje o formach zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych znajdziesz na stronie: www.urpl.gov.pl

4Wyrażania zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko, zgodę należy wyrazić w formie pisemnej. Zabieg lub leczenie mogą być przeprowadzone bez Twojej zgody tylko w sytuacji kiedy znajdziesz się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

5. Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych  z Twoim leczeniem 

Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

6. Poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych

Masz prawo do umierania w spokoju i godności. W stanie terminalnym masz prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień. Masz prawo aby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych towarzyszyła Ci bliska osoba, zaś jako rodzić możesz być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Twojemu dziecku.

7. Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. W przypadku śmierci pacjenta prawo to ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osób, która w chwili zgonu była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniania do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzania notatek lub zdjęć  oraz poprzez sporządzenie jej odpłatnych wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków na koszt pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej. Dokumentację możesz uzyskać wnioskując do osoby zarządzającej Szpitalem.

8. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Jako pacjent, wymagający całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, masz prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Masz prawo do opieki osoby bliskiej. Koszty związane ze sprawowaniem tej opieki nie mogą obciążać zakładu opieki zdrowotnej. Dlatego też za obecność osoby bliskiej musisz ponosić dodatkowe koszty.

9.  Opieki duszpasterskiej

W sytuacji pogorszenia stany zdrowia lub zagrożenia życia Szpital jest zobowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. Koszty realizacji prawa do opieki duszpasterskiej ponosi Szpital, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

10. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Koszty realizacji tego prawa ponosi Szpital, który ma obowiązek sprawować pieczę nad rzeczami wartościowymi pacjenta. Za rzeczy wartościowe, które zostaną oddane do depozytu, Szpital nie ponosi odpowiedzialności.

11. Zgłoszenia sprzeciwu wobec lekarza albo orzeczenia lekarza

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia  lekarza, jeżeli opinia albo  orzeczenie ma wpływ na prawa albo obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw musi wnieść do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta w terminie 30 dni od wydania opinii lub orzeczenia.

 

Obowiązki Pacjenta

Pamiętaj, że masz obowiązek:

 • stosować się do zaleceń, poleceń i wskazówek lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego
 • zachowywać się zgodnie z zasadami współżycia społecznego w stosunku do innych chorych oraz personelu Szpitala
 • przestrzegać zasad dotyczących poruszania się po Szpitalu, korzystania z mienia Szpitala, rozkładu dnia w oddziale oraz zasad bezpieczeństwa p/pożarowego
 • przestrzegać ciszy nocnej w godz. od 22.00 do 6.00
 • przestrzegać zasad higieny osobistej
 • przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków
 • szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital)
 • nie opuszczać Szpitala bez zgody personelu medycznego
 • przestrzegać zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków i innych środków odurzających.